Adatkezelési tájékoztató

A BOMEDIC’99 Egészségcentrum és Szakápolási Szolgáltatási Betéti Társaság tájékoztatja a vele ápolási-gondozási megbízási szerződést kötő személyeket (a továbbiakban: „Ápolt”) az adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, az őket megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő

2. A kezelt adatok köre

Az Ápolt személyek személyes adataik – név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, levelezési cím, telefonszám, mobilszám, egészségére vonatkozó adatok – megadásával kötnek szerződést adatkezelővel, mint Megbízottal. Adataik megadásával
hozzájárulnak, hogy a BOMEDIC’99 Bt. a személyes adataikat a megbízási szerződés teljesítése során kezelje. A megadott adatok kezelése az Ápolt önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az Ápolt személy a szakmai és vonatkozó jogszabályok szerinti legmagasabb szintű ápolásban, gondozásban részesülhessen. Adatkezelő az adatokat az egészségügyről szóló 1997. évi 154. törvény vonatkozó
rendelkezései a számára megállapított feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az Ápolt megadott adatok kezelése önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a megbízási jogviszony megszűnését követő 5 évig irattárában vagy elektronikus adathordozón megőrzi.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Ápolt által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő tagjai, Bókkon Tamás és Bókkonné Nagy Erzsébet férhetnek hozzá. Ezen túl a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges egyészségügyi adatokat az Ápolt gondozója ismeri meg. Az adatok feldolgozására, tárolására excell programban kerül sor. Az adatkezelő által a személyes és különleges adatok Adatkezelő jogszabályok szerinti működésének igazolása céljából az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző szervek felé továbbításra kerülhetnek.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az

adattörlés Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával az Ápolt felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő az Ápolt kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, Ápolt azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő az Ápolt kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. Az Ápolt személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza, mely a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)-n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében minden tőle telhetőt megtesz.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ápolt jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén az Ápolt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.
Vissza a főlapra